Łucja Krzyżanowska

Socjolożka i badaczka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych realizowanych m.in. dla Instytutu Socjologii, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research – Service gdzie zajmowała się badaniami Business-to-Business. Na warsztatach uczy jak efektywnie diagnozować potrzeby społeczności lokalnych. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Instytucie Socjologii UW.

Koordynatorka projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: lucja.krzyzanowska[at]e.org.pl
Tel. +48 22 396 55 16 (19)

Beata Tokarz-Kamińska

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, koordynatorka projektu “Seniorzy w akcji”. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

Wspiera merytorycznie zespół badawczy projektu Zoom na UTW

Katarzyna Binda

Absolwentka Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz Serbistyki w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Stypendystka Uniwersytetu Belgradzkiego, pasjonatka kultury serbskiej i całego obszaru Bałkanów. Współpracowała z Jugosłowiańskim Archiwum Filmowym w Belgradzie. Doświadczenia z promowaniem aktywnego obywatelstwa rozwijała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Zaangażowana w działania międzypokoleniowe oraz aktywizację społeczną osób starszych. Pilot wycieczek turystycznych. W czasie wolnym podróżuje, głównie autostopem.

Asystent koordynatora projektu ZOOM na UTW.

Kontakt: katarzyna.binda[at]e.org.pl Tel. +48 22 396 55 16 (19)

Agata Nowotny

Socjolożka i badaczka.

Kończy doktorat na temat społecznej roli dizajnu w Instytucie Socjologii UW. Bada, pisze, uczy. Prowadzi projekty badawcze społeczne, naukowe i marketingowe. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę współpracuje przy projektach związanych z domami kultury i bibliotekami, inicjatywami młodych filmowców i dizajnerów oraz działaniami seniorów. Uczy metod badań jakościowych w Instytucie Socjologii UW, wykłada na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP i poznańskiej School of Form, gdzie kieruje katedrą socjologii na wydziale Wzornictwa.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady. Jest także konsultantem metodologicznym.

Zuza Cichowska

Socjolożka. Interesuje się działaniami z pogranicza socjologii i animacji kultury, badaniami partycypacyjnymi, socjologią miasta, socjologią wizualną, a także gender i queer studies. W Fundacji Pole Dialogu koordynuje projekt, w ramach którego mieszkańcy Śródmieścia planują budżet programowy Domu Kultury Śródmieście na 2012 rok. Współpracowała z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie „Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju” Pracowała też przy konsultacjach społecznych na w Warszawie na Pradze i Mokotowie. W wolnych chwilach planuje podróże.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Aleksandra Gołdys

Socjolożka, badaczka społeczna i marketingowa. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, etnograficznych oraz ewaluacyjnych.Członkini zespołu Projekt Społeczny 2012. Współpracowała z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Narodowym Centrum Kultury. Ciągle myśli jak sprawić by socjologia lepiej służyła ludziom.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Łukasz Ostrowski

Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Nadal związany z uczelnią, pisze doktorat i prowadzi zajęcia. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i
TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekty dla domów kultury. Marzy mu się socjologia pożyteczna i zrozumiała. W wolnych chwilach gra na bębnach.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się ilościowym komponentem badania. Przygotowuje ankietę, analizuje wyniki.

Marta Skowrońska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się związkami między kulturą materialną i ludzkim działaniem, szczególnie w kontekście zamieszkiwania. Autorka kilkunastu prac na temat mieszkania i kultury materialnej a także rozprawy doktorskiej poświęconej relacji między zamieszkiwaniem i komfortem.  Ma doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu zespołowych i indywidualnych projektów badawczych. Chętnie zajmuje się prowadzeniem wywiadów pogłębionych i moderowaniem wywiadów grupowych, a także analizą danych jakościowych.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Monika Stec

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii UW i Szkoły Nauk Społecznych przy PAN. Brała udział w badaniach ewaluacyjnych (m.in. programu „Seniorzy w Akcji” czy Programu Rozwoju Bibliotek), edukacyjnych, społeczności lokalnych czy wykorzystania nowoczesnych technologii, a także w badaniach nad historią mówioną.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.

Agnieszka Strzemińska

Socjolożka, badaczka kultury.

Zajmuje się badaniami społeczności lokalnych i nowych zjawisk w kulturze. “Badała” już kulturę młodzieżową, nowe media w życiu codziennym, różne sposoby wykorzystywania przestrzeni publicznej, działania domów kultury, sytuację rodzin z małymi dziećmi na wsi, niezliczone instytucje oraz mechanizmy konsultacji społecznych.

Wykorzystuje metody jakościowe, etnograficzne, fotografię, techniki animacyjne, wszystko po to, żeby lepiej poznać i zrozumieć świat swoich rozmówców.

Prowadzi szkolenia z diagnoz partycypacyjnych – pomaga innym stać się badaczami lokalnych społeczności.

W projekcie Zoom na UTW zajmuje się jakościowym komponentem badania. Będzie odwiedzać UTW i przeprowadzać wywiady.